กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2559 02:04 kkn1 admin สร้าง นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
30 มิ.ย. 2559 02:04 kkn1 admin แก้ไข นายประสงค์ บุญมา
30 มิ.ย. 2559 02:03 kkn1 admin แนบ prasong.jpg กับ นายประสงค์ บุญมา
30 มิ.ย. 2559 01:54 kkn1 admin สร้าง นายประสงค์ บุญมา
28 มิ.ย. 2559 22:02 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ แก้ไข หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 22:01 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สร้าง การนิเทศ ติดตามการใช้ DLIT
28 มิ.ย. 2559 21:54 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สร้าง กิจกรรมของกลุ่มนิเทศ
28 มิ.ย. 2559 21:52 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ลบ การประชุม DLIT
28 มิ.ย. 2559 21:41 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สร้าง การประชุม DLIT
28 มิ.ย. 2559 21:18 kkn1 admin แก้ไข คู่มือศึกษานิเทศก์
28 มิ.ย. 2559 21:17 kkn1 admin แก้ไข หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 21:09 kkn1 admin แนบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒๕๕๘.pdf กับ การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:09 kkn1 admin นำออกไฟล์แนบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒๕๕๘.pdf จาก การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:08 kkn1 admin อัปเดต คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒๕๕๘.pdf
28 มิ.ย. 2559 21:07 kkn1 admin แก้ไข การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:06 kkn1 admin แก้ไข การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 21:00 kkn1 admin แก้ไข คู่มือมาตรฐานศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
28 มิ.ย. 2559 20:56 kkn1 admin แนบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒๕๕๘.pdf กับ การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 20:54 kkn1 admin แนบ 19-12-2015-19-30-33_257169355.JPG กับ การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 20:54 kkn1 admin สร้าง การประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
28 มิ.ย. 2559 20:45 kkn1 admin สร้าง หนังสือราชการ
28 มิ.ย. 2559 20:40 kkn1 admin แนบ tumpic.jpg กับ หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 20:39 kkn1 admin แก้ไข หน้าแรก
28 มิ.ย. 2559 20:32 kkn1 admin แก้ไข นางมณีวรรณ นามโสม
28 มิ.ย. 2559 20:32 kkn1 admin แนบ maneewan.jpg กับ นางมณีวรรณ นามโสม